Tárhely - ÁSZF

1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

1.1 CifraWeb (Kiripóczki Tímea Egyéni Vállalkozó (6724 Szeged, Pukás utca 11. IV.emlet/12, továbbiakban: Szolgáltató, adószám:60971340-1-26) a tárhely szolgáltatásra előfizető ügyfelek részére (továbbiakban: Előfizető) a meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában az ÁSZF szerint.

1.2. Ha az Előfizető online rendeli meg a szolgáltatás, úgy elfogadja az ÁSZF feltételeit.

2. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a megadott szolgáltatások biztosítására évi 99%-os rendelkezésre állás mellett. Ebbe nem számítanak bele az előre bejelentett karbantartások.

2.2 A Szolgáltató díjmentesen technikai segítséget nyújt a szolgáltatás használatához. Ezt e-mail-ben vagy telefonon kérheti az Előfizető.

2.3 A Szolgáltató jogosult az Előfizető felé az érvényes árlistában megadott díjakat kiszámlázni. Az Előfizető ezt köteles teljesíteni a szerződés megkötése után.

2.4 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás tartalmának és árainak a módosítására, de erről a Szolgáltató 30 nappal hamarabb köteles tájékoztatást adni az Előfizető felé.

2.5 A Szolgáltató jogosult a szerződést felbontani vagy a szolgáltatást szüneteltetni, ha az Előfizető a következőképpen jár el:

2.5.1. A WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok helyez el.

2.5.2 A WEB tárterületen olyan programkódot helyez el vagy futtat, amit a Szolgáltató nem engedélyezett, vagy, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja.

2.6 A Szolgáltató megóvja a szerveren elhelyezett adatokat, amelyet az Előfizető töltött fel.

2.7 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át.

3 Az Előfizető jogai és kötelezettsége

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.4 Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására.

4. A szerződés hatálya

4.1 A szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

4.2 A szerződést mind két fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal, felmondhatja.

4.3 A szerződés felmondása az Előfizetőt nem mentesíti az addig keletkezett fizetési kötelezettség alól.

5. Vis major

5.1 Bármiféle veszteség, kár, késedelem vagy hibás teljesítés Szerződő Felek részéről nem tekinthető hibának, vagy nem teremthet alapot kártérítési kötelezettséghez, amennyiben az ilyen veszteség, kár, késedelem vagy hiba oka elháríthatatlan külső ok.

6. Jogviták

6.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadóak.

6.2 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a köztük jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben erre nincs mód, úgy perértéktől függően a Szegedi Városi Bíróság és a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Tárhely megrendelés